Denna artikel är en annons

Vid Mälarens strand med plats för 5000 invånare

Bild 1 av 5 Visionen för Bro Mälarstrand gör boendet och närheten till naturen till en gemensam sak. (Visionsbild: Semrén + Månsson)
Bild 2 av 5 – Vi välkomnar fler aktörer att utveckla området med oss, säger Helena Liljedahl, vd för KF Fastigheter.
Bild 3 av 5 (Översiktsbild: Semrén + Månsson)
Bild 4 av 5 (Visionsbild: Semrén + Månsson)
Bild 5 av 5 (Översiktsbild: Semrén + Månsson)

Bro Mälarstrand. 850 000 kvadratmeter skogsbeklädd mark längs gränsen till Mälaren. Här har KF (Kooperativa Förbundet) som markägare utvecklat ett nytt bostadsområde.
Första gången arkitekten Åke Nygren såg möjligheterna här blev han överväldigad. Nu tio år senare är visionerna på väg att bli verklighet för så många.
Upplands-Bro kommun har sagt ja till detaljplanen och planeringen för 1 500 bostäder har börjat på allvar.

Vägen till förverkligande av 1500 nya bostäder med plats för 5000 nya invånare längs Mälarens strand i västra delen av Upplands-Bro har varit lång. Inget märkligt i sig, här finns stora naturområden som innehåller en fauna och flora och kulturhistoriska miljöer viktiga att bevara. Här finns redan ett mindre antal hus, några av dem vid Brogårds tegelbruk och Fiskartorpet, men större delen av området är i dag obebyggt.

Granne med den skogsbeklädda åsen breder Bro Hof ut sig inåt land, Sveriges mest omtalade golfbana och vald till Sveriges bästa flera gånger om. Men det finns bara en väg ner till Fiskartorpet vid vattnet, en allékantad grusväg som en slags axel från Bro Hof Slott ner till en gammal ångbåtsbrygga.

– När jag såg det här området första gången blev jag helt tagen, säger Åke Nygren. Här är allt rätt! Mälaren. Ljuset! Bergsryggen med utsikt på alla kanter. Sluttningen ner mot vattnet …

Med de nya planerna för området ska det gå en ny väg norrifrån som en förlängning på Jurstagårdsvägen längs ryggraden på åsen ända ner till Fiskartorpet.

– Tack vare den här vägen som går genom det nya bostadsområdet blir Mälaren betydligt mer tillgänglig för människor än vad den är i dag.

Större delen av marken inom och kring planområdet hörde tidigare till Brogårds säteri och har historiskt brukats som jordbruksmark. Men även ängs- och hagmark. Här fanns en gång i tiden Stockholms största mjölkkobesättning. Gustavsberg som ägdes av KF köpte tegelfabriken i slutet av 40-talet och Brogård under 1960-talet. Planen var att delar av KF:s industriella produktion skulle utvecklas här men av de planerna blev det enbart KF:s rikslager som etablerades. I början av 2000-talet avstyckades delar av marken kring Brogård och såldes till Bro Hof golfbana. Det som är kvar är mest skogsmark.

Bostadsplanerna för det 850000 kvadratmeter stora området tog sin början för tio år sedan. Det har gjorts trafikanalyser, dagvattenundersökningar, naturinventeringar, geotekniska analyser, antikvarisk konsekvensbeskrivning, arkeologiska utredningar och miljötekniska markundersökningar. Som sig bör. En demokratisk process så att alla får kunskap och tid att säga sitt tar tid.

I december förra året sa kommunfullmäktige ja till detaljplanen och i mars i år vann den laga kraft.

En festdag för Rolf Andersson, projektledare för KF Fastig­heter och Helena Liljedahl, KF Fastig­heters vd.

Vi sitter runt ett stort bord i KF Fastigheters kontor i Solna. Samlade kring stora visionsillustrationer upplimmade på pannåer över det som ska bli Bro Mälarstrand. Rolf Andersson pekar på vägen som ska gå genom området och Helena Liljedahl fylleri i:

– Området är så vackert med stora ströv- och friluftsområden samtidigt som Mälaren ger möjligheter till både bad, båtliv, fiske – och skridskoåkning på vintern. Man kan paradoxalt nog säga att den här satsningen på ca 1500 bostäder snarare gör den här underbara platsen mer åtkomlig för fler än vad den är i dag.

– Vi kommer dessutom att länka samman Bro samhälle med Mälaren, vilket blir en stor förbättring för hela kommunen.

”Längs stranden tänker vi oss en strandpromenad med solbryggor, kajer, småbåtshamn och en badplats.”

Rolf Andersson, projektledare

Nu när detaljplanen är antagen så närmar sig första spadtaget. Området är stort, och först ska infrastrukturen planeras och börja byggas. Det är många parter inblandade och allt ska dessutom prövas med framtidsglas­ögonen på. Vad är det kommunen behöver? Hur vill vi leva om tio år? Vilken service behövs? Vård och omsorg? Butiker? Hur tar vi oss hit? Till och med SL har varit med i tidiga diskussioner.

Rent geografiskt sträcker sig planområdet från Ginnlögs väg i norr ner till Mälaren och Fiskartorpet i söder. Totalt möjliggör detaljplanen för ca 1500 bostäder där huvuddelen ska vara flerbostadshus, men också kedje-, rad- och villabebyggelse med blandad karaktär. Samtidigt som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska skyddas från rivning och förvanskning och större naturområden bevaras och utvecklas.

Det blir olika typer av byggnader i 1-5 våningar med högre hus kring de fyra tänkta torgen och lägre i ytterkanterna.

Det kommer att bli olika byggherrar till olika delar av området.

– Hur bebyggelsen fördelas blir helt naturligt utifrån efterfrågan, säger Helena Liljedahl.

Rolf Andersson som är projektledare är den som har hand om detaljerna.

På skisserna och kartorna på bordet visar han Fiskartorpets plats, som en gång i tiden fungerade som en knutpunkt och hade både handelsbod och ångbåtsbrygga. Längre norrut längs kusten finns Tegelbruket som var i drift ända fram till mitten av 60-talet. En del byggnader från dessa ställen ska enligt planen tas bort, men flertalet ska bevaras.

– Längs stranden tänker vi oss en strandpromenad med solbryggor, kajer, småbåtshamn och en badplats. Det kommer att gå buss hit och det kommer att finnas gång- och cykelvägar till och från Bro pendeltågstation.

– Det här området måste få växa bit för bit och det kommer att ta några år.

Nu när detaljplanen vunnit laga kraft är arbetet i gång för KF Fastig­heter att hitta ett antal samarbetspartners som vill vara med och investera i och utveckla området. Och det har börjat bra – halva området är redan sålt till Magnolia Bostad som kommer att börja bygga bostäder inom kort.

Inflyttning av första etappen beräknas till 2021. Total byggtid ca 10 år.